I-V: 7:00 - 20:00
Pranešėjų apsauga
Pagrindinis » Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą ir pažeidimus padariusių asmenų patraukimą atsakomybėn.

Pranešėjas – fizinis asmuo, pateikiantis informaciją apie pažeidimą įstaigoje, apie kurį sužinojo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo ar sutartinių (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) santykių su šia įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu, taip pat informaciją apie pažeidimą pateikiantis savarankiškai dirbančio asmens statusą turintis asmuo, akcininkas ar asmuo, priklausantis įmonės administraciniam, valdymo ar priežiūros organui (įskaitant vykdomųjų galių neturinčius narius, taip pat savanorius ir apmokamus ar neapmokamus stažuotojus), arba bet kuris fizinis asmuo, dirbantis prižiūrint ir vadovaujant rangovams, subrangovams ir (ar) tiekėjams, ir kurį kompetentinga institucija Lietuvos Respublikos prokuratūra pripažįsta pranešėju.

Informacijos apie pažeidimus teikimo atvejai

Pagal LR pranešėjų apsaugos įstatymą, informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

 • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai;
 • pavojaus aplinkai;
 • kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą;
 • neteisėtos veiklos finansavimo;
 • neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo;
 • neteisėtu būdu įgyto turto;
 • padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą;
 • kitų pažeidimų.

Pranešimo apie pažeidimą forma (PDF), (DOCX).

Pranešimo pateikimo būdai:

 • Tiesiogiai: pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai, atvykus į VšĮ Kauno miesto polikliniką (Pramonės pr. 31, Kaunas)
 • Elektroniniu paštu: užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiųskite ją elektroniniu paštu [email protected];
 • Paštu: užpildykite Pranešimo apie pažeidimą formą ir atsiųskite ją adresu Pramonės pr. 31, LT-51270 Kaunas. Po poliklinikos pavadinimu turi būti nurodoma žyma „Pranešimas“

Aktualūs teisės aktai (skelbiami Teisės aktų registre)