I-V: 7:00 - 20:00
internetui

2019-05-08

Skirtas finansavimas Kauno miesto poliklinikos projektui „Sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo gerinimas Kaune“

Kauno miesto savivaldybėje, siekiant laiku ir tinkamai užtikrinti pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir jų kokybę, slaugos paslaugų prieinamumą ir kokybę, įgyvendinamas VšĮ Kauno miesto poliklinikos projektas, skirtas problemoms, susijusioms su kraujotakos ligomis savivaldybėje spręsti, slaugos į namus paslaugai užtikrinti, taip pat kitoms pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugoms ir jų prieinamumui gerinti. Projekto įgyvendinimo metu bus atnaujinta įstaigos infrastruktūra Kalniečių, Šilainių, Šančių padaliniuose ir Rokų ir Aleksoto poskyriuose: įsigyjama medicininė įranga, atnaujinamos ir pritaikomos neįgaliųjų poreikiams patalpos, įsigyjama kompiuterinė technika ir tikslinės transporto priemonės. Tikimasi, kad projekto naudą pajus virš 90 tūkst. Kauno miesto gyventojų.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų.

Projekto pradžia 2019-04-01, pabaiga 2021-04-01.

Projekto vykdytojas – VšĮ Kauno miesto poliklinika.

Projekto tikslas

Padidinti VšĮ Kauno miesto poliklinikos teikiamų pirminės asmens sveikatos priežiūros paslaugų efektyvumą.

Projekto uždavinys

Pagerinti VšĮ Kauno miesto poliklinikos infrastruktūrą, atnaujinant patalpas, pritaikant jas neįgaliųjų poreikiams,  įsigyjant įrangą bei tikslines transporto priemones, reikalingas pirminės sveikatos priežiūros paslaugų teikimui

Tikslinės grupės ir jų poreikiai

Tikslinė grupė – prie projekto vykdytojo prisirašę asmenys, kurių poreikiai susiję su pagerėjusia sveikatos ugdymo, ligų profilaktikos, ankstyvosios diagnostikos ir specializuotos sveikatos priežiūros, slaugos paslaugų kokybe ir prieinamumu; sumažėjusiu sergamumu ir pagerėjusia gyvenimo kokybe.

Projekto siekiami rezultatai:

  • Įsigyta projekto vykdytojui veiklai reikalinga medicininė įranga ir tikslinės transporto priemonės;
  • Įsigyti projekto vykdytojo veiklai reikalingi baldai;
  • Suremontuotos projekto vykdytojo (Kalniečių, Šilainių, Šančių padalinių ir Rokų poskyrio) patalpos;
  • Projekto vykdytojo padaliniai (Aleksoto poskyris ir Šilainių padalinys) pritaikyti neįgaliųjų poreikiams.

Projekto nauda šiose srityse:

  • Sveikatos – įsigyta moderni medicinos įranga pagerins projekto vykdytojo veiklos efektyvumą diagnozuojant ankstyvus sutrikimus, ligas. Tokiu atveju sumažės sergamumo, mirtingumo rodikliai, bus vykdoma savalaikė susirgimų prevencija. Atlikus paprastojo remonto darbus suremontuotos patalpos atitiks higienos sąlygas, bus pritaikyta neįgaliųjų poreikiams, o įsigyta įranga ir baldai sudarys tinkamas sąlygas įstaigoje dirbantiems medicinos specialistams.
  • Socialinėje – įgyvendintas projektas prisidės prie Kauno miesto savivaldybės gyventojų pasitenkinimo pirminės sveikatos priežiūros paslaugomis, gyventojai galės gauti kokybiškas ir savalaikes sveikatos priežiūros paslaugas, pagerės gyvenimo kokybė, mažės socialinė atskirtis ir atotrūkis tarp šalies miestų ir rajonų.
  • Ekonominėje – pagerėjusios sveikatos priežiūros paslaugos ir jų kokybė skatins Kauno miesto savivaldybėje gyvenančius asmenis likti gyventi ir dirbti savo gimtame krašte. Pagerėjusios darbo sąlygos ir įsigyta moderni medicinos įranga sudarys prielaidas jaunų, perspektyvių medicinos darbuotojų pritraukimui.
  • Kita – įsigyta įranga bus moderni ir efektyviai prisidės prie tarp gyventojų paplitusių pagrindinių lėtinių ligų prevencijos. Projektu taip pat bus investuojama į medicininės įrangos, reikalingos užtikrinti vaikų sveikatos stiprinimą, ligų profilaktiką, ankstyvąją diagnostiką, įsigijimą. Be to, bus įsigyjama odontologinė įranga, reikalinga pagerinti odontologų paslaugų kokybe ir prieinamumą 0-17 m. amžiaus asmenims. Taip pat numatoma įsigyti vyresnio amžiaus ligų prevencijai ir ankstyvai diagnostikai reikalingą medicininę įrangą. Atnaujintos patalpos prisidės prie palankesnių gydytojų darbo sąlygų sukūrimo ir patrauklesnės gydymo aplinkos pacientams. Įgyvendintos priemonės neįgaliųjų poreikiams tenkinti padidins asmenų, su judėjimo negalia, gebėjimą savarankiškai nuvykti į gydymo įstaigas. Įsigytos transporto priemonės padidins paslaugų prieinamumą namuose esantiems pacientams. Įsigyta medicininė ir odontologinė įranga padidins paslaugų efektyvumą, kokybę.

 

Kviečiame aplankyti mūsų Facebook ir Instagram puslapį!